Zapewniamy zgodność z przepisami ochrony danych osobowych.

Jesteśmy też ekspertami w dziedzinie prawa pracy.

    Bezpieczeństwo jest tym, czym się staje                        

 

Ochrona danych osobowych w A2KP KANCELARIA Sp. z o.o.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

w związku z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”), a w szczególności art. 13 RODO określającego obowiązek informacyjny Administratora danych, niniejszym informujemy, iż:

 

 

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest A2KP KANCELARIA Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku - Białej, ul. Grażyńskiego 71, 43-300 Bielsko-Biała;

2.

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, jednak w sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możecie się Państwo skontaktować z Panem Arkadiuszem Kraus: e-mail: iod@a2kpkancelaria.com.pl, telefon 603-810-125;

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

-    przeprowadzenia przez Administratora czynności, o które Pani/Pan wnioskuje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

-    zawarcia z Administratorem Umowy lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia Umowy z Administratorem oraz późniejszej realizacji takiej Umowy (podstawa prawna:

     art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

-   zawarcia  z  Administratorem Umowy  lub  podjęcia na żądanie podmiotu, którego Pani/Pan reprezentuje działań zmierzających do zawarcia Umowy z Administratorem oraz

     późniejszej realizacji takiej Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

-    wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

-    w ramach  realizacji  prawnie  uzasadnionego  interesu  Administratora,  na przykład:  (1) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, (2)

     ramach wewnętrznych celów administracyjnych,  w tym analizy, statystyki i raportowania wewnętrznego Administratora, (3) w celach archiwalnych i dowodowych, (4) w celu

     analitycznego  doboru usług  do potrzeb klientów Administratora, optymalizacji produktów oraz procesów, a także w celu badania satysfakcji klientów, (5) w celu oferowania

     Pani / Panu  przez  Administratora  w  drodze  marketingu  bezpośredniego  oraz  promocji  produktów  i  usług  realizowanych  przez  Administratora,  a  podstawą prawną

     przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

-   wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego

   i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przewidujących odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych

   i interesów osoby, której dane dotyczą, a podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. b) RODO.

4.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:

-    organom  uprawnionym  do  żądania  dostępu  do  przetwarzanych  przez  Administratora  danych  osobowych  oraz  podmiotom  uprawnionym  do  otrzymywania  danych

      osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności sądy, komornicy, Policja;

-    podmiotom  przetwarzającym  dane  osobowe  na  zlecenie  Administratora,  np.  firmom  informatycznym,  windykacyjnym,  a także  agencjom marketingowym oraz innym

     podmiotom na podstawie podpisanych z nimi przez Administratora umów powierzenia;

5.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

-    w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana lub przez podmiot, który Pani/Pan reprezentuje umowy z Administratorem, przez okres jej obowiązywania, a po tym czasie

     przez okres konieczny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora wynikających z Umowy;

-    w zakresie realizacji czynności, dla których podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, do momentu odwołania takiej zgody;

-    w  zakresie  wypełniania  obowiązków  prawnych  ciążących  na  Administratorze  w  związku  z  realizacją  zawartych umów, przez okres zobowiązujący Administratora do

      wypełnienia tych obowiązków;

-     w  zakresie  istnienia  prawnie  uzasadnionego  interesu  Administratora,  przez  okres,  w  którym Administrator będzie w stanie udokumentować istnienia takiego interesu,

      stanowiącego  podstawę  przetwarzania danych  lub  do  czasu wniesienia przez Panią/Pana uzasadnionego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, chyba że Administrator

      będzie w stanie wykazać nadrzędny charakter swojego interesu prawnego wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą;

6.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, przy czym w razie wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać moje dane w ww. celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub gdy Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadkach, kiedy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do moich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;

8.

Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowani, ani nie prowadzi profilowania; Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich, nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowani, ani nie prowadzi profilowania;

 

 

 

 

 

Zapewniamy zgodność z przepisami ochrony danych osobowych.

Jesteśmy też ekspertami w dziedzinie prawa pracy.

27 lipca 2023
Od 10 kwietnia 2023 r. weszły w życie nowe zasady dotyczące działalności kas zapomogowo-pożyczkowych.
08 maja 2023
Ramy prawne innych form monitoringu pracowników wyznaczają znowelizowane przepisy Kodeksu pracy (dalej „KP”), tj.

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

A2KP KANCELARIA Sp. z o.o.

43-300 Bielsko Biała,

ul Ulica Grażyńskiego 71
 

RODO

Kontakt

Aktualności

Usługi

Home

Nasz zespół